túi mật trong Tiếng Anh là gì?

túi mật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi mật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi mật

    gall-bladder

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • túi mật

    gall-bladder