túi ngủ trong Tiếng Anh là gì?

túi ngủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi ngủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi ngủ

    sleeping bag

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • túi ngủ

    sleeping bag