nghị viện chế trong Tiếng Anh là gì?

nghị viện chế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị viện chế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị viện chế

    parliamentary government