nghị viên ít khi đi họp trong Tiếng Anh là gì?

nghị viên ít khi đi họp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị viên ít khi đi họp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị viên ít khi đi họp

    * dtừ

    backwoodsman