nghị quyết hội nghị trong Tiếng Anh là gì?

nghị quyết hội nghị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị quyết hội nghị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị quyết hội nghị

    conference resolution