nghị viên ngồi hàng ghế sau trong Tiếng Anh là gì?

nghị viên ngồi hàng ghế sau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị viên ngồi hàng ghế sau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị viên ngồi hàng ghế sau

    * dtừ

    back-bencher