nghị viên trong Tiếng Anh là gì?

nghị viên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị viên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị viên

    deputy; representative

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghị viên

    như nghị sĩ