nghị tội trong Tiếng Anh là gì?

nghị tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị tội

    (luật pháp) deliberate upon (and fix) the punishment

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghị tội

    (luật pháp) Deliberate upon [and fix] the punishment

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghị tội

    deliberate upon the punishment