nghị trường trong Tiếng Anh là gì?

nghị trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị trường

    như nghị viện

    ngôn ngữ trong nghị trường parliament language

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghị trường

    như nghị viện