nghị sĩ thường trong Tiếng Anh là gì?

nghị sĩ thường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị sĩ thường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị sĩ thường

    private member

    dự luật do nghị sĩ thường đưa ra private member's bill