nghị quyết của đại hội trong Tiếng Anh là gì?

nghị quyết của đại hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị quyết của đại hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị quyết của đại hội

    resolution of the assembly