nghị gật trong Tiếng Anh là gì?

nghị gật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị gật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị gật

    (từ cũ) puppet deputy (selected by the colonialists to sit in their so-called parliament); yes-man; sycophant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghị gật

    (từ cũ) Yes-man, yes-deputy (selected by the colonialists to sit in their so-called parliament)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghị gật

    yes-man, yes-deputy