nghị trưởng trong Tiếng Anh là gì?

nghị trưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghị trưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghị trưởng

    (từ cũ) speaker (of a colonialist house of deputies)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nghị trưởng

    (từ cũ) Speaker (of a colonialist House of deputies)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghị trưởng

    speaker (of a colonialist house of deputies)