ngã trong Tiếng Anh là gì?

ngã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngã

  to fall; to tumble down

  ngã xe máy/xe đạp to fall off one's motorbike/bicycle

  ngã úp mặt xuống to fall flat on one's face

  towards

  đi ngã gò vấp to go towards go vap

  ta sẽ đi ngã nào đây? which way shall we go?

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngã

  * verb

  to fall; to tumble down

  ngã xuống đất: to fall to the ground. crossroads

  ngã tư: a four way crossroads

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngã

  to fall down, collapse, tumble down; crossroads, cross, crossing, turning point