ngã năm trong Tiếng Anh là gì?

ngã năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã năm

    cross - road