ngã oành oạch trong Tiếng Anh là gì?

ngã oành oạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã oành oạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã oành oạch

    fall frequently