ngã quị trong Tiếng Anh là gì?

ngã quị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã quị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã quị

    to fall down, collapse