ngã xe trong Tiếng Anh là gì?

ngã xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã xe

    to fall off a bike/motorbike