ngã chúi trong Tiếng Anh là gì?

ngã chúi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã chúi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã chúi

    fall head first (ngã chúi đầu)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã chúi

    fall head first