ngã đau trong Tiếng Anh là gì?

ngã đau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã đau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã đau

    * dtừ

    smasher, cropper