ngã bảy trong Tiếng Anh là gì?

ngã bảy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã bảy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã bảy

    seven corners

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã bảy

    seven corners