ngã sấp trong Tiếng Anh là gì?

ngã sấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã sấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã sấp

    fall flat on one's face

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã sấp

    fall flat on one’s face