ngã xuống trong Tiếng Anh là gì?

ngã xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã xuống

    * phó từ down

    * thngữ

    to fall down