ngã quỵ trong Tiếng Anh là gì?

ngã quỵ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã quỵ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã quỵ

    to drop; to collapse