ngã đồng kềnh trong Tiếng Anh là gì?

ngã đồng kềnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã đồng kềnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã đồng kềnh

    fall on one’s back