ngã đánh oạch trong Tiếng Anh là gì?

ngã đánh oạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã đánh oạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã đánh oạch

    fall down with a thud (ngã đánh hụych, ngã đánh ụych)