ngã lẽ trong Tiếng Anh là gì?

ngã lẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã lẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã lẽ

    clear up, be elucidated, turn out

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngã lẽ

    Clear up, be elucidated

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã lẽ

    clear up, be elucidated