ngã giúi giụi trong Tiếng Anh là gì?

ngã giúi giụi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã giúi giụi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã giúi giụi

    fall again and again