ngã dúi trong Tiếng Anh là gì?

ngã dúi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã dúi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã dúi

    fall down and kiss the ground