ngã ngất trong Tiếng Anh là gì?

ngã ngất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã ngất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã ngất

    faint away