ngã kuku trong Tiếng Anh là gì?

ngã kuku trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã kuku sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã kuku

    to collapse