ngã bệnh trong Tiếng Anh là gì?

ngã bệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã bệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã bệnh

    to fall ill/sick; to be struck with a disease

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã bệnh

    to fall ill, become sick, be struck with a disease