ngã vật xuống trong Tiếng Anh là gì?

ngã vật xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã vật xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã vật xuống

    * thngữ

    to fall like a log