ngã xuống đất trong Tiếng Anh là gì?

ngã xuống đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã xuống đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã xuống đất

    to fall to the ground; to fall to the floor; to fall down

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngã xuống đất

    to fall to the ground