ngã lộn trong Tiếng Anh là gì?

ngã lộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngã lộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngã lộn

    fall head over heels