lại trong Tiếng Anh là gì?

lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lại

  afresh; anew; again

  bắt đầu lại to begin again; to start again

  lại cũng anh nữa ư? is it you again?

  re-

  xây lại to rebuild; to reconstruct

  another

  bà nên đi siêu âm lại cho chính xác hơn you should go for another ultrasound scan for more exactitude

  back

  phim dở quá! trả tiền lại đi! the movie is very bad! we want a refund!/give us our money back!

  nàng cười đáp lại chàng she smiled back at him

  to go

  cứ lại nhà thuốc hỏi họ có bán thuốc này hay không! just go to a drugstore and ask if they sell this drug!

  to come; to arrive

  cô ta vừa mới lại she has just arrived

  hãy bỏ hết mọi thứ và lại đây! drop everything and come here!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lại

  * adv. again

  bắt đầu lại: to begin again

  Still; should; back

  cãi lại: to talk back

  sao lại đánh nó?: Why should you beat him?

  * verb

  to come; to arrive

  cô ta vừa mới lại: She has just arrived

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lại

  (1) again; against, over again, back towards; resume, re-; (2) to come, reach, get to; (3) (indicates something is contrary to expectations)