lại lệ trong Tiếng Anh là gì?

lại lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại lệ

    (obsolete) lower officials