lại bắt đầu trong Tiếng Anh là gì?

lại bắt đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại bắt đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại bắt đầu

    * ngđtừ

    resume, restart