lại mục trong Tiếng Anh là gì?

lại mục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại mục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại mục

    (cũ) clerkk (in a district yamen)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lại mục

    (cũ) Clerkk (in a district yamen)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại mục

    clerk