lại viện trong Tiếng Anh là gì?

lại viện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại viện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại viện

    interior ministry (cao dai)