lại có khi trong Tiếng Anh là gì?

lại có khi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại có khi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại có khi

    another time, once