lại có da trong Tiếng Anh là gì?

lại có da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại có da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại có da

    * thngữ

    to gain colour