lại gài vào trong Tiếng Anh là gì?

lại gài vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại gài vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại gài vào

    * đtừ re-engage