lại hồn trong Tiếng Anh là gì?

lại hồn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại hồn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lại hồn

  pull oneself together, regain self-control (after a fright)

  bị ngã đau, mãi em bé mới lại hồn after a bad fall, the little boy took a long tine to regain self-control

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lại hồn

  Pull oneself together, regain self-control (after a fright)

  Bị ngã đau, mãi em bé mới lại hồn: After a bad fall, the little boy took a long tine to regain self-control

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lại hồn

  pull oneself together, regain self-control (after a fright)