lại thêm trong Tiếng Anh là gì?

lại thêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại thêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại thêm

    another, a further, in addition, moreover