lại nữa trong Tiếng Anh là gì?

lại nữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại nữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại nữa

    in addition, on the other hand

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lại nữa

    In addition, on the other hand

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lại nữa

    in addition, on the other hand