lại nói trong Tiếng Anh là gì?

lại nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại nói

    speak again, resume talking