lại giả bộ trong Tiếng Anh là gì?

lại giả bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại giả bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại giả bộ

    * ngđtừ

    reassume