lại bữa trong Tiếng Anh là gì?

lại bữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại bữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lại bữa

  (cũng nói) trả bữa recover one's appetite (after an illness)

  ăn lại mỗi bữa năm bát cơm to recover one's appetite and eat five bowls of rice at a meall

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lại bữa

  (cũng nói) trả bữa Recover one's appetite (after an illness)

  Ăn lại mỗi bữa năm bát cơm: To recover one's appetite and eat five bowls of rice at a meall

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lại bữa

  to recover one’s appetite (after an illness)