lại thôi trong Tiếng Anh là gì?

lại thôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lại thôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lại thôi

    refrain from doing something

    anh ấy định nói thêm nhưng rồi lại thôi he was goin to addbut thought better of it